مقالات

خلاصه کتاب بازاریابی گردشگری(فصل هفتم)

کتاب حاضر که منبع آموزش بازاریابی چندین دانشگاه معتبر بین‌المللی است، به اهمیت موضوع گردشگری به عنوان یک نیروی اقتصادی ق...

غفلت عمیق ایران نسبت به آینده جهان

درحالیکه رویکرد جهانی به سمت هوش مصنوعی و استفاده هرچه بیشتر از ، کامپیوتر و IT و ICTدر زندگی بشر می باشد، در کشور ما ه...

خلاصه کتاب بازاریابی گردشگری(فصل اول)

کتاب حاضر که منبع آموزش بازاریابی چندین دانشگاه معتبر بین‌المللی است، به اهمیت موضوع گردشگری به عنوان یک نیروی اقتصادی ق...

خلاصه کتاب بازاریابی گردشگری(فصل ششم)

در این فصل به بررسی عوامل مؤثر در تعیین قیمت و اهداف بازاریابی شامل مخارج، سایر متغیرها، انتظارات اعضا، درک خریداران، رق...