به نام خدا 

بکوجا با هدف حمایت هوشمند از اقتصاد ایران و باز توزیع ثروت در جامعه به ترویج گردشگری روستایی پرداخته است.