مقالات

الزامات جهش تولید با مشارکت مردم

عدم تحقق انتظارات مقام معظم رهبری در پایان سال های نام گذاری شده با اهداف تولیدی و اقتصادی و کم توجهی و بعضا ناباوری برخ...

دستورالعمل مهار تورم و رشد تولید

با توجه به نام گذاری سال 1402 به نام مهار تورم و رشد تولید و ضرورت تهیه برنامه اجرایی برای تحقق این موضوعات مهم، نوشته ح...

هشدار به رییس جمهور سیزدهم

اگرچه منطقی این است که کاندیداهای ریاست جمهوری در زمان تبلیغات برای معرفی خود و برنامه هایشان، کابینه مورد نظر خود را نی...

سرمایه گذاری در حوزه های آینده ساز

فعلا تا اطلاع ثانوی دولت هیچ پولی ندارد برای امور توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های آینده ساز. باشد! ولی همین دولت/حکومت می تو...