به نام خدا 

بکوجا، به منظور حمایت از تولید در بخش صنعت به معرفی مشاغل مولد در حوزه صنایع خودرو، مسکن ، لوازم خانگی، ICT، پوشاک و نساجی پرداخته است.


اولویت تولید مسکن 


اولویت تولید خودرو 


اولویت ICT


اولویت پوشاک ونساجی