به نام خدا 

بکوجا، به منظور حمایت از تولید در بخش صنعت به معرفی مشاغل مولد در حوزه صنایع خودرو، مسکن ، لوازم خانگی، ICT، پوشاک و نساجی پرداخته است.


خودکفایی در تولید مسکن 


خودکفایی در تولید خودرو 


خودکفایی در لوازم خانگی


خودکفایی در ICT


خودکفایی در پوشاک ونساجی


مطالبی که شاید برایتان جالب باشد