زمینه های همکاری

خانه پیش ساخته و شهرک خودکفا

تدوین ضوابط و مکانیابی احداث خانه ها و شهرک های خودکفا بر روی اراضی ملی که در مالکیت دولت باقی خواهند ماند (در بیرون محد...

دعوت به همکاری

اعلام همکاری در شبکه ملی-مردمی بکوجا با هدف حمایت و خودکفایی در تولیدات داخلی از این قسمت امکان پذیر است....