مقالات

غفلت از ازدواج جوانان در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون جهش تولید مسکن راه حل رفع دغدغه شغل، درآمد و مسکن برای خانواده هاست

یکی از مهمترین چالش های موجود کشور که متاسفانه مورد بی توجهی جدی می باشد موضوع ازدواج جوانان است. براساس سرشماری سال 139...

تضعیف نظام برنامه ریزی کشور با لغو مصوبه سرشماری نفوس و مسکن در بازه های 5 ساله- دولت سیزدهم سرشماری نفوس و مسکن را در اولین فرصت انجام دهد

اتکای برنامه ریزی به آمار و داده ها، موضوعی است که از سالیان دور مورد توجه خاص برنامه ریزان قرار داشته و از روش های مختل...

طرح مسکن برای دولت سیزدهم

با عنایت به اصل (31) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می دارد "داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ای...

سودای ریاست جمهوری و مسکن مهر

در کشورهایی که دارای رشد جمعیت می باشند، موضوع مسکن همواره نقش قابل توجهی در اقتصاد داشته است. از یک سو مردم به مسکن نیا...

تسهیل ازدواج جوانان با مسکن استیجاری

مسکن پس از اشتغال مهمترین دغدغه جوانان برای ازدواج است. حل مشکل مسکن جوانان از طریق احداث واحدهای مسکونی استیجاری بر روی...