مقالات

تسهیل ازدواج جوانان با مسکن استیجاری

مسکن پس از اشتغال مهمترین دغدغه جوانان برای ازدواج است. حل مشکل مسکن جوانان از طریق احداث واحدهای مسکونی استیجاری بر روی...