مقالات

دستورالعمل اجرایی استعدادسنجی

استعدادسنجی فرآیندی است که شخص را با استعدادها، علایق و ظرفیت های خود آشنا می نماید و متناسب ترین مشاغل برای او را معرفی...

دلالتهای قرآن پیرامون استعداد شناسی

استعداد مجموعهای از توانهای ذاتی، اکتسابی عمومی و اختصاصی است که در هرکسی ذیل محدودۀ خاصی به نام شاکله قرار گرفته و به ...