عضویت افتخاری

برای عضویت افتخاری و همکاری در فعالیت های بسبج کارآفرینی و جهاد اقتصادی(بکوجا) اطلاعات زیر را تکمیل نمایید.

درخواست همکاری