به نام خدا 

همکاران افتخاری شبکه ملی نخبگانی بکوجا- استان مازندران

دکتر نعمت زاده-همکار افتخاری بکوجا

دکتر قربانعلی نعمت زاده

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

متولد 

همکار افتخاری بکوجا در شبکه ملی نخبگانی

رحمان عرفانی- همکار افتخاری بکوجا

دکتر رحمان عرفانی

کارشناس مرکز تحقیقات برنج

متولد

همکار افتخاری بکوجا در شبکه ملی نخبگانی

مصطفی معلمی-همکار افتخاری بکوجا

دکتر مصطفی معلمی

استادیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

متولد

همکار افتخاری بکوجا در شبکه ملی نخبگانیمحمد تقی کربلایی اقاملکی-همکار افتخاری بکوجا

دکتر محمد تقی کربلایی آقا ملکی

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج

متولد

همکار افتخاری بکوجا در شبکه ملی نخبگانی

مرتضی اولادی

دکتر مرتضی اولادی

پژوهشگر دفتر مزرعه برنج دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

متولد

همکار افتخاری بکوجا در شبکه ملی نخبگانی

رضا اسدی-همکار افتخاری بکوجا

دکتر رضا اسدی

عضو هیات علمی، معاون موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران

متولد

همکار افتخاری بکوجا در شبکه ملی نخبگانی

کاوه خورشیدی- همکار افتخاری بکوجا

دکتر خورشیدی

دکتری علوم دامی- تغذیه دام و طیور

متولد 1350

همکار افتخاری بکوجا در شبکه ملی نخبگانی

اسدالله تیموری یانسری- همکار افتخاری بکوجا

دکتر اسدالله تیموری یانسری

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

متولد

همکار افتخاری بکوجا در شبکه ملی نخبگانی