اخبار

شنبه-29 مرداد1401-همکاری بکوجا با دانشگاه خلیج فارس بوشهر- ملاقات اعضای هیئت علمی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی و کسب و کار و اقتصاد.

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مردم نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از دیدار سیدعلی لطفی زاده موسس بکوجا...