مقالات

غفلت عمیق ایران نسبت به آینده جهان

درحالیکه رویکرد جهانی به سمت هوش مصنوعی و استفاده هرچه بیشتر از ، کامپیوتر و IT و ICTدر زندگی بشر می باشد، در کشور ما ه...