اخبار

پنجشنبه-11اسفند1401-پنجاه و نهمین جلسه هماهنگی با مدیران بکوجا در استان گلستان – برای جهش تولید پنبه در گلستان چه باید کرد؟

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری پنجاه و نهمین جلسه هماهن...

پنجشنبه-15 دی1401-پنجاه و ششمین جلسه هماهنگی با مدیران بکوجا در استان گلستان – آسیب‌شناسی وضعیت کشت محصولات مختلف در استان گلستان، از منظر فنی و جامعه‌شناختی.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری پنجاه و ششمین جلسه هماهن...

پنجشنبه-10آذر 1401-پنجاه و پنجمین جلسه هماهنگی با مدیران بکوجا در استان گلستان – نگرانی مدیران شهرستانی بکوجا از سوء مدیریت در بخش کشاورزی.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری پنجاه و پنجمین جلسه هماه...

یکشنبه-22آبان 1401-پنجاه و چهارمین جلسه هماهنگی با مدیران بکوجا در استان گلستان – چیره شدن بر چالش‌های موجود در مسیر کشاورزان، نیازمند نگاه علمی به مسائل است.

روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مردم‌‌نهاد بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از برگزاری پنجاه و چهارمین جلسه هما...