جمعه-ششم تیرماه1399-مدل اقتصاد ایران- گردآوری اطلاعات زیرساخت های تولید- ترویج گردشگری

یادداشت 75


به نام خدا

همکار افتخاری بکوجا- آقای سید امین توکلانی


1- پیرو جلسه روز سه شنبه 1399/03/13 در ارتباط با تهیه "مدل اقتصاد ایران" و جلسه روز پنج شنبه مورخ 1399/03/22 درخصوص تهیه "سامانه مدل اقتصاد ایران"، جلسه دیگری از ساعت 9:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/04/05 و با حضور جناب آقای سید امین توکلانی و سرکار خانم زهرا هاشمی در دفتر بکوجا برگزار و مطالب زیر مطرح شد:
1-1) سرکار خانم هاشمی فلودیاگرام تهیه شده برای تولید سامانه مدل اقتصاد ایران را ارائه نمودند و ابهامات مربوط به نحوه محاسبه GDP مطرح و توضیحاتی توسط جناب آقای توکلانی ارائه گردید.
1-2) چارت ارسالی از سوی یکی از اساتید اقتصاد که دربر دارنده ارقام موجود در اقتصاد ایران و البته فاقد ساختار و ارقام مربوط به دیگر اجراء حاکمیت بجز دولت بود در اختیار خانم هاشمی قرار گرفت و برای آقای مهندس فرخی راد نیز ارسال شد.
1-3) سوالاتی درخصوص نحوه محاسبه درآمد متوسط خانوار ازGDP و نحوه تعمیم این درآمد به درآمد و هزینه دهک های مختلف درآمدی مطرح و مذاکرات لازم در این زمینه انجام شد.
1-4) موضوع نحوه توزیع درآمدهای کشور دربین مردم موضوع دیگر مورد بحث بود که مقرر شد تا ادامه مذاکرات به جلسه بعدی که از ساعت 9:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/04/08 در دفتر بکوجا و با حضور آقای مهندس فرخی راد برگزار خواهد شد موکول گردد.


همکار افتخاری بکوجا- آقای مهندس محسن سلطانی


2- پیرو جلسه مورخ 1399/04/04 در ارتباط با "ترویج گردشگری در ایران" و ایجاد مزیت برای مناطق مختلف کشور بویژه روستاها برای جذب گردشگر، مکالمه تلفنی با جناب آقای مهندس سلطانی نماینده بکوجا در استان مازندران در تاریخ 1399/04/05 برقرار و پیشنهاد شد که روستای ارکا که اکنون به عنوان پایلوت گردآوری اطلاعات زیرساخت های تولید در کشور انتخاب و وارد عمل گردیده است، به عنوان روستای پایلوت در موضوع جذب گردشگر نیز مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه نماینده منتخب در روستا (جناب آقای تباری) موافق با این کار می باشند و آمادگی همکاری دارند، موضوع برای شناسایی جاذبه ها و مزیت های این روستا در دستور کار قرار گیرد.3- پیرو جلسات مورخ 1399/03/27 و 1399/03/28 با موضوع ثبت اطلاعات مکانی زیرساخت های تولیدی کشور در روستای پایلوت در استان مازندران (روستای ارکا)، تماس تلفنی جهت پیگیری موضوع از جناب آقای مهندس سلطانی برقرار شد و با توجه به اینکه تا کنون تنها اطلاعات مربوط به حدود 9 هکتار از اراضی باغی روستا از مجموع 100 هکتار وسعت ترسیم شده برای روستا و در قالب 5 قطعه باغ وارد سامانه گردیده است، مقرر شد تا جناب آقای مهندس سلطانی پیگیر تکمیل ورود اطلاعات در این روستا از آقای مهندس حاجی زاده باشند.

نظرات کاربران
ارسال دیدگاه