اخبار بکوجا 1399.03.14

به نام خدا

 

1- جلسه تهیه "مدل اقتصاد ایران" در ساعت 8:00 صبح روز سه شنبه 1399/03/13 با حضور جناب آقای سیدامین توکلانی در دفتر بکوجا برگزار شد. در این جلسه مطالب زیر مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت:
1-1) با توجه به عدم تامین نیازهای اطلاعاتی مدل از محل اطلاعات مندرج در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال های 1396 و 1397، مقرر شد تا گزارش جامع تفریغ بودجه این دو سال تهیه و مورد استفاده قرار گیرد.
1-2) با توجه به اینکه در اطلاعات تهیه شده از میزان سپرده گذاری و محل اعطای تسهیلات در بانکها، اطلاعات دقیق میزان سپرده گذاری افراد حقیقی وجود نداشته و این اطلاعات در مدل مورد نیاز می باشد، مقرر شد تا اطلاعات مربوط به میزان سپرده گذاری افراد حقیقی و دولت و بنگاه ها در بانک ها به تفکیک تهیه و در اختیار آقای توکلانی قرار گیرد.
1-3) گزارش درآمدهای بخش خصوصی تهیه و در اختیار جناب آقای توکلانی قرار گیرد.
1-4) جلسه بعد درساعت 8:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/03/18 برگزار و در آن جلسه مدل کلی که اعداد کلی در آن جای گذاری شده است از سوی آقای سید امین توکلانی ارائه گردد.
1-5) مقرر شد تا موضوع ملاقات با اساتید مختلف که در جلسه مورخ 1399/02/16 تصمیم گیری شده بود، متناسب با انجام مراحل عددگذاری و روایی سنجی مدل، صورت پذیرد و نقطه نظرات ایشان نیز در آن لحاظ گردد.
1-6) پارامترهای بیرونی تاثیرگذار در مدل مورد بررسی قرار گرفت و قیمت ارز، وضعیت روابط اقتصادی با سایر کشورها، وضعیت تحریم ها، امکان مراودات بانکی با دیگر کشورها، بلایای طبیعی، تغییرات آب و هوایی (ازجمله ترسالی و خشکسالی)، دسترسی به منابع خارجی، دسترسی به ذخایر ارزی ملی به عنوان عوامل بیرونی تاثیرگذار بر اقتصاد ملی جمع بندی و مقرر شد تا در جلسه بعدی مجددا این موضوع بررسی و عندالزوم پارامترهای دیگری به آن اضافه گردد.
1-7) خروجی های مورد انتظار از مدل مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه نرخ تورم، حداقل و متوسط درآمد خانوار، حداقل درآمد ناخالص داخلی، حداقل ارز سالیانه موردنیاز کشور، میزان صادرات موردنیاز برای تحقق حداقل درآمد ناخالص داخلی، اقلام ضروری که واردات آنها اجتناب ناپذیر است و برآورد منابع موردنیاز آن در جلسه مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد تا در جلسه بعدی مجددا این موضوع بررسی و عندالزوم پارامترهای دیگری به آن اضافه گردد.
1-8) موضوع همکاری یکی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در بخش رسانه ای بکوجا (صفحات مجازی) مطرح و با توجه به قبول زحمت جناب آقای محمد سیف الله زاده در این موضوع، مقرر شد تا تصمیم گیری درخصوص نحوه همکاری ایشان به ارائه نمونه کار و یک ماه دیگر موکول گردد.
1-9) در بحث مخاطبین، پیشنهاد جناب آقای توکلانی مبنی بر توجه به دانشجویان به ویژه در رشته هایی همانند اقتصاد که با استفاده از مطالب منتشر شده بر روی سایت امکان تولید مطالب موردنیاز خود را نیز پیدا خواهند نمود مطرح و مقرر شد تا جناب آقای محمد سیف الله زاده این موضوع را نیز در اولویت کار خود قرار دهند.2- فعالیت کانال تلگرامی بکوجا با لینک https://t.me/bekoojaa و با همت جناب آقای محمد سیف الله زاده از روز سه شنبه مورخ 1399/03/13 آغاز شد.