دوشنبه شانزدهم تیر 1399- مطالعات دارویی

یادداشت 88

به نام خدا

همکار افتخاری بکوجا- آقای حسام خادم شریعت

1-پیرو جلسه روز یکشنبه مورخ 1399/04/09 در موضوع "مطالعات دارویی"، در ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1399/04/15 جلسه ای با حضور جناب آقای مهندس قدیم و جناب آقای حسام خادم صداقت تشکیل و با توجه به عدم موفقیت آقای خادم صداقت در اخذ اطلاعات مربوط به کشت گیاهان دارویی از وزارت جهاد کشاورزی، مقرر شد تا مکاتبه ای در این ارتباط ظرف روز جاری انجام و فردا پیگیری و نتیجه آن اعلام گردد. همچنین تجهیزات تولید مواد اولیه ماده موثره داروها از گیاهن دارویی نیز تا جلسه بعدی شناسایی و معرفی گردد.

بکوجا- گیاهان دارویینظرات کاربران
ارسال دیدگاه