مقالات

غفلت از ازدواج جوانان در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون جهش تولید مسکن راه حل رفع دغدغه شغل، درآمد و مسکن برای خانواده هاست

یکی از مهمترین چالش های موجود کشور که متاسفانه مورد بی توجهی جدی می باشد موضوع ازدواج جوانان است. براساس سرشماری سال 139...

طرح مسکن برای دولت سیزدهم

با عنایت به اصل (31) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می دارد "داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ای...