مقالات

تضعیف نظام برنامه ریزی کشور با لغو مصوبه سرشماری نفوس و مسکن در بازه های 5 ساله- دولت سیزدهم سرشماری نفوس و مسکن را در اولین فرصت انجام دهد

اتکای برنامه ریزی به آمار و داده ها، موضوعی است که از سالیان دور مورد توجه خاص برنامه ریزان قرار داشته و از روش های مختل...