احترام

احترام به پدر و مادراحترام به پدر و مادراحترام به معلماحترام به پدر و مادراحترام به معلمازخودگذشتگیاحترام به پدر مادرتست