تهیه بانک اطلاعات مراتع و واحدهای دامداری ایران


به نام خدا

تهیه بانک اطلاعات اراضی کشاورزی و باغی ایران و  منطقه بندی کشت و تعیین سیستم آبیاری مناسب و نحوه بهینه تامین منابع آب مورد نیاز برای کشت 45 نوع محصول زراعی و باغی ایران براساس آخرین تجربیات ایران و جهان


مخاطب این فراخوان اساتید و دانشجویان و پژوهشگران در رشته های مدیریت منابع آب، کشاورزی (زراعت - باغبانی- آبیاری و زهکشی) و GIS می باشند که ترجیحا آشنایی قابل قبولی در هر حوزه تخصصی مذکور داشته باشند.هدف از انجام این پروژه دستیابی به بازار های صادراتی از طریق افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده می باشد.

جدول شرح خدمات مذکوردر این قسمت در دسترس می باشد.

درخواست همکاری