تهیه بانک اطلاعات مراتع و واحدهای دامداری ایران


به نام خدا

شرح خدمات تهیه بانک اطلاعات مراتع و واحدهای دامداری ایران و منطقه بندی پرورش و تعیین نوع گیاه و روش آبیاری و نگهداری مناسب مراتع و گوسفندان ایران براساس آخرین تجربیات ایران و جهان با هدف حفظ و بهبود محیط زیست و ارتقای بهره وری و کاهش قیمت


مخاطب این فراخوان اساتید و دانشجویان و پژوهشگران در رشته های مرتع داری- زراعت- علوم دامی- اقتصاد-دامپزشک-تغذیه و GIS می باشند که ترجیحا آشنایی قابل قبولی در هر حوزه تخصصی مذکور داشته باشند.هدف از انجام این پروژه دستیابی به بازار های صادراتی از طریق افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده می باشد.

جدول شرح خدمات مذکوردر این قسمت در دسترس می باشد.

درخواست همکاری