مقالات

دلالتهای قرآن پیرامون استعداد شناسی

استعداد مجموعهای از توانهای ذاتی، اکتسابی عمومی و اختصاصی است که در هرکسی ذیل محدودۀ خاصی به نام شاکله قرار گرفته و به ...

غفلت از ازدواج جوانان در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون جهش تولید مسکن راه حل رفع دغدغه شغل، درآمد و مسکن برای خانواده هاست

یکی از مهمترین چالش های موجود کشور که متاسفانه مورد بی توجهی جدی می باشد موضوع ازدواج جوانان است. براساس سرشماری سال 139...