شبکه ملی نخبگان

بکوجا در جهت تکمیل شبکه ملی نخبگان، به منظور فعالیت در تولید و ایجاد ارتباط دانش و تولید از محققان و دانشجویان دعوت به همکاری می نماید.

درخواست همکاری