شبکه ملی-مردمی بکوجا

به نام خدا

شبکه ملی- مردمی بکوجا

 اقتصاد مردمی از مهمترین دغدغه های سال های اخیر در کشور بوده و در سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برخی قوانین تصویب شده نیز به این موضوع اشاره گردیده است، لیکن آنچه در عمل می بینیم فاصله بسیار زیادی با این سیاست ها و قوانین دارد و تفاوت آشکاری بین شرایط اقتصاد کشور در قبل و بعد از ابلاغ این سیاست ها و قوانین دیده نمی شود.


بکوجا معتقد است که مردمی نمودن اقتصاد مستلزم آگاه نمودن مردم از ضرورت های اقتصاد قوی و تاب آور و تعریف مشاغل مولد و مخرب در اقتصاد و دعوت از آنان برای پیاده سازی این ضرورت ها و حضور در فعالیت های مولد و پرهیز از فعالیت های مخرب و پذیرش تنگناهایی احتمالی در دوران پیاده سازی این تغییرات می باشد.


برنامه بکوجا در بدو امر، تشکیل شبکه ای متناظر با ساختار اداری کشور و انتخاب نماینده ای داوطلب در هریک از استان ها، شهرستان ها، بخش ها، دهستان ها، شهرها و روستاها می باشد و در گام بعدی، افزایش تعداد نمایندگان و همراهان برای برنامه های مختلف اقتصادی از جمله تنظیم بازار، تحقق خودکفایی در کشاورزی و دام پروری، رونق تولید در بخش صنعت با اولویت تولید خودرو و پوشاک و همچنین کمک به ایجاد عدالت اقتصادی از طریق بازتوزیع ثروت در میان مردم با ترویج گردشگری داخلی و معرفی ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی و آثار تاریخی و ویژگی های اجتماعی و زیستی هر یک از روستاها و شهرهای کشور با کمک خود مردم و اهالی این روستاها و شهرها می باشد.


بکوجا بر این باور است که همه مردم اعم از زن و مرد و پیر و جوان، می توانند در رونق بخشی به اقتصاد کشور نقش آفرین باشند و بایستی آنان را برای این نقش آفرینی تشویق و آگاه نمود. از این رو بایستی برای هر فرد به میزانی که خود او به صورت داوطلبانه تمایل داشته باشد برنامه ریزی نمود تا زمانی ولو بسیار اندک را به همراهی با دیگران اختصاص دهد و در عین حال بهبود معیشت او در سایه هدفمند نمودن کار و تلاش او و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی تضمین نمود.

درخواست همکاری