به نام خدا

مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

1-محیط زیست          1-1-اختصاص سهمیه مناسب آب برای محیط زیست (احیاء تالاب ها- حفظ ذخایر آب های زیرزمینی)

          1-2استفاده از فناوری های روز برای تولید و حداقل نمودن آلودگی های زیست محیطی ناشی از صنعت (فیلتر تصفیه هوا - تجهیزات با آلایندگی کمتر)

          1-3-کنترل ورود فاضلاب به رودخانه ها و منابع زیرزمینی (تصفیه فاضلاب- استفاده از پساب)

         1-4-کاهش آلایندگی ناشی از سوخت خودروها (با استفاده از فناوری های جدید- تقویت حمل و نقل عمومی)

         1-5-کاهش شدت مصرف انرژی در کشور (حذف یارانه های غیر مستقیم با اولویت بخش انرژی- توجه به کاهش هدررفت انرژی در ساختمان ها- اصلاح فرهنگ الگوی مصرف)