به نام خدا

مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

2-بانک ها

  1. شفافیت در عملکرد و انتشار برخط لیست دریافت کنندگان تسهیلات و بدهکاران و وضعیت واقعی بانک ها
  2. ممانعت از بنگاهداری توسط بانک ها
  3. احترام عملی به استقلال بانک مرکزی و بانک ها
  4. هدایت تسهیلات به بخش تولید
  5. اصلاح ساز و کار حقوق مالکیت بانک های تحت پوشش نهادهای حاکمیتی