به نام خدا

مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

27-زنان

  1. باور به حقوق مساوی زنان با مردان به لحاظ ارزش های اسلامی و انسانی و وظایف عمومی
  2. معتقد به تفاوت در وظایف خصوصی مردان و زنان
  3. اعتقاد به اینکه در گروه بندی فعالیت بانوان، اولویت اول در مسئولیت های خانوادگی و بعد مسئولیت های اجتماعی می باشد
  4. اعتقاد به اینکه مهمترین نقش زن ابتدا مادر و سپس نقش همسر است و نقش آفرینی درست بانوان، ضامن توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور خواهد بود
  5. باور به اینکه مناسب ترین شغل برای بانوان پس از مسئولیت های خانوادگی، کارهای دانشگاهی و علمی می باشد
  6. با توجه به تاثیر عمیق زن بر روی شوهر و فرزندانش، در حقیقت اصلاح جامعه وابسته به اصلاح زنان است
  7. پذیرش خانه داری به عنوان شغل و برقراری بیمه و مستمری برای آنان را در دستور کار قرار خواهم داد
  8. حفظ جایگاه رفیع زن، حفظ حالت انقلابی زن و جلوگیری از نفوذ فرهنگی در زنان از مهمترین کارهاست
  9. بسترسازی برای ورود خانم های باسواد و تحصیل کرده و اهل معرفت به میدان مبارزه صحیح برای مساله زن