به نام خدا

مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

20-حمل و نقل

  1. نوسازی خودروهای حمل بار
  2. حفظ وضعیت مطلوب در روسازی راه ها
  3. حمایت و بسترسازی برای حضور جدی بخش خصوصی در احداث و نگهداری زیرساخت ها
  4. توسعه حمل و نقل عمومی در شهرها با اولویت احداث و توسعه مترو در شهرهای بزرگ
  5. توجه به ملاحظات زیست محیطی در توسعه حمل و نقل
  6. تمرکز بر افزایش ترانزیت از ایران