به نام خدا

مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

8- نقش دولت در اقتصاد 1. ایجاد ثبات اقتصادی
 2. اداره کشور با درآمدهای منصفانه مالیاتی
 3. یکسان سازی نرخ ارز و عدم مداخله دولت در تعیین نرخ ارز
 4. حذف تدریجی یارانه های غیرمستقیم و پرداخت یارانه های مستقیم
 5. کوچک سازی، چابک سازی و کاهش هزینه های دولت
 6. تغییر تدریجی خرید زمان کارکنان به خرید خدمت
 7. افزایش نقش مردم در اقتصاد و خروج تدریجی دولت از اقتصاد
 8. شناسایی و بسترسازی شکل گیری فعالیت های مولد اقتصادی
 9. اولویت دهی به واگذاری مدیریت واحدهای تولیدی دولتی به بخش خصوصی بجای واگذاری مالکیت
 10. ایجاد فرصت های برابر برای همه مردم در فعالیت های اقتصادی
 11. حمایت از مالکیت خصوصی
 12. فراهم سازی بستر انتقال دانش و فناوری از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به صنایع و کشاورزی
 13. سیاست های مالیاتی حمایت از هدایت سرمایه ها به سمت تولید بجای ورود به سوداگری
 14. سیاست های گمرکی مناسب برای حمایت از تولید هدفمند کالاهای دارای توجیه اقتصادی و ارزش افزوده بالا در کشور
 15. بسترسازی برای سرمایه گذاری خارجی
 16. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در ایران و دیگر کشورها
 17. تقویت بازارچه های مرزی و ارتباط اقتصادی با همسایگان
 18. ایجاد و حمایت از صندوق های توسعه مسکن، صنعت و کشاورزی (با رعایت همه ملاحظات این سرفصل)
 19. حذف مفاسد اداری از طریق حذف امضاهای طلایی و سیستمی کردن واقعی و شفافیت صدور مجوزها بدون دخالت افراد