به نام خدا

مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

9- سرمایه اجتماعی


 1. تعهد به امانت داری
 2. تعهد به پاکدستی و استفاده از مدیران پاکدست و شایسته
 3. تعهد به درمیان مردم بودن
 4. تعهد به باز نمودن درب اتاق کارکنان و مدیران دولت به روی مردم
 5. تعهد به صداقت با مردم
 6. تعهد به کاهش فاصله طبقاتی
 7. تعهد به محرومیت زدایی و خارج نمودن مردم از زیر خط فقر
 8. تعهد به حل مشکلات مردمی که به دستگاه های ذیربط مراجعه می نمایند (در چارچوب قانون)
 9. تعهد به احترام و رعایت و مطالبه حقوق شهروندی آحاد جامعه
 10. تعهد به احترام به آزادی بیان و مطبوعات و رسانه های آزاد و مطالبه گر حقوق افراد جامعه در چارچوب قانون
 11. تعهد به احصا و تدوین لوایح برای رفع خلاء های قانونی مربوط به حمایت از حقوق عامه مردم
 12. تعهد به محترم شمردن و حرکت به سمت برابری کامل حقوق شهروندی اقلیت های دینی و مذهبی با عموم مردم
 13. تعهد به ضابطه مند کردن تاسیس احزاب و حمایت و پیگیری مطالبات جمعی مردم