به نام خدا

شاخص ترین انتظارات از مجلس شورای اسلامی- دوره یازدهم

کمیسیون اجتماعی

 

برنامه شاخص 1:

برنامه ریزی برای افزایش سرمایه های اجتماعی

 

برنامه شاخص 2:

پر رنگ نمودن نقش سمن ها از طریق واگذاری بخشی از از اطلاعات و اختیارات و فرصت اعلام نظر و نقش آفرینی اجتماعی به آنان

 

برنامه شاخص 3:

حمایت از اتحادیه ها و تشکل های صنفی و تصویب قوانین در راستای رسمیت بخشی و حمایت آشکار از آنان با هدف افزایش سرمایه اجتماعی