به نام خدا

مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

15- خدمات

  1. حمایت از بهره مندی ارائه همه نوع خدمات با استفاده از زیرساخت های الکترونیکی و شبکه ای
  2. عدالت الکترونیکی با توسعه پوشش اینترنت در تمامی سرزمین با سرعت قابل قبول
  3. شفافیت در ارائه خدمات به افراد و شخصیت های حقیقی و حقوقی