به نام خدا

مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

11- تحریم ها

  1. برنامه ریزی برای پیشرفت کشور با فرض استمرار تحریم های ظالمانه غرب
  2. اجرایی نمودن سند 25 ساله همکاری راهبردی با چین و استفاده از ظرفیت های این سند
  3. دیپلماسی فعال برای رفع و بی اثر نمودن تحریم ها
  4. تفاهم های راهبردی با برخی کشورهای دیگر که منافع ملی ایران را تضمین نمایند
  5. استفاده از ابزار و فناوری های جدید که امکان بی اثر نمودن تحریم ها را تسهیل می نمایند(رمزارز- نقض حقوق مالکیت طرف مقابل- سایبری و ...)