به نام خدا

25-مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

منابع موردنیاز

  1. تسهیلات 475میلیون تومانی ساخت 500هزار واحد مسکن شهری و 300میلیون تومانی نوسازی 200هزار واحد مسکن روستایی در هر سال جمعا 297/5 همت (11/9م.ی.دلار)
  2. تسهیلات 150 میلیون تومانی تولید 2/5 میلیون خودرو در سال جمعا 375 همت(15 م.ی.دلار)
  3. تسهیلات 300میلیون تومانی برای یک میلیون ازدواج در سال جمعا 300همت (12 م.ی.دلار)
  4. تسهیلات حمایتی برای شکل گیری صنعت پوشاک در هر سال 100همت (4 م.ی. دلار)
  5. سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز هر سال 1250 همت (50 م.ی. دلار)
  6. سرمایه گذاری در بخش معادن هر سال 250 همت (10 م.ی.دلار)
  7. بودجه عمومی دولت هرسال 500همت (20م.ی.دلار)
  8. جمعا 3060 همت (معادل 122 میلیارد دلار)