به نام خدا

مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

26-تامین منابع

  1. تسهیلات معادل 1075 همت (43 م.ی.دلار) از منابع بانکی
  2. سرمایه گذاری معادل 1500 همت (60م.ی.دلار) از بازار سرمایه، صندوق توسعه و قرارداد ایران و چین
  3. بودجه عمومی 500همت (20م.ی.دلار) از اخذ مالیات