به نام خدا

شاخص ترین انتظارات از مجلس شورای اسلامی- دوره یازدهم

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات

 

برنامه شاخص 1:

  • توجه به بهره وری شرکت های دولتی از طریق الزام به کسب درآمدی حداقل معادل نرخ سود سپرده های بانکی نسبت به ارزش روز هر شرکت در سال
  • تعیین محدوده برای نقش دولت در اقتصاد و جلوگیری از گسترش فعالیت های اقتصادی دولت و تدوین برنامه مشخص برای افزایش سالیانه این محدودیت ها با هدف زمینه ازی برای نقش آفرینی بیشتر مردم در اقتصاد و حرکت به سمت رونق و شکوفایی اقتصادی

 

برنامه شاخص 2:

  • هدف گذاری برای نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد (افزایش 5درصدی نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران در هرسال)
  • الزام شرکت های دولتی به پرداخت سالیانه حداقل 20% سود نسبت به دارایی بروز شده آن ها پس از پرداخت مالیات و اجازه استفاده از بخش خصوصی در مدیریت شرکت های دولتی با هدف سود ده نمودن آنها و برکنار نمودن و اخذ خسارت از مدیرانی که موفق به انجام این تعهد نشوند


برنامه شاخص 3:

کاهش شدت مصرف انرژی در کشور با اولویت واحدهای مسکونی و از طریق سیاست حذف یارانه های غیرمستقیم و توجه به تولید حذف یارانه های غیر مستقیم و پرداخت یارانه مستقیم به همه مردم پس از ایجاد توسعه فکری و محدودیت مصرف یارانه پرداختی در حوزه های مشخص