به نام خدا

مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

6- واحدهای تولیدی تعطیل  1. شناسایی علت اصلی عدم فعالیت واحدهای تولیدی غیرفعال
  2. تامین سرمایه درگردش برای فعال شدن واحدهای تولیدی غیرفعال دارای توجیه اقتصادی
  3. تامین منابع برای تغییر کاربری و یا ارتقای فناوری در واحدهای تولیدی که با این روش تولیدشان اقتصادی می‌شود
  4. حمایت از شکل گیری واحدهای تولیدی جدید در حوزه های فناورانه از جمله مواد موثره دارو- شبکه های مخابراتی- تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی- تجهیزات پزشکی و ...