به نام خدا

مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

17- صندوق های بازنشستگی


  1. افزایش زمان خدمت کارکنان به 35 سال و افزایش سن بازنشستگی به 65 سال
  2. افزایش حداقل سن بازنشستگی به 55 سال
  3. حذف اضافه شدن مدت خدمت سربازی و مدت تحصیل به سوابق بیمه
  4. تامین کمک دولت از محل یارانه های مستقیم و حذف کمک از صندوق دولت
  5. تبدیل صندوق های بازنشستگی از هلدینگ های اقتصادی به صندوق های سرمایه گذاری