به نام خدا

مهمترین وظایف دستگاه ها در دولت سیزدهم

 وزارت ورزش و امور جوانان


17-1- تسهیل ازدواج جوانان با پرداخت تسهیلات خرید جهیزیه و برگزاری مراسم به میزان کافی و تامین مسکن

17-2- تشویق جوانان به فرزندآوری از طریق اجرای سیاست های تشویقی همچون اعطای وام خودرو و وام تعویض مسکن و تمدید زمان استفاده از مسکن استیجاری

17-3- شناسایی نخبگان از طریق استعدادیابی حرفه ای و تربیت و آموزش آنان از سنین پایین برای فتح قله های علمی، هنری  و ورزشی در جهان

17-4- تقویت فضاها و امکانات ورزشی در سراسر کشور با محوریت بخش خصوصی و واگذاری زیرساخت های ورزشی دولتی به بخش خصوصی

17-5- ایجاد عدالت ورزشی

17-6- تامین مسکن جوانان از طریق اعطای وام ساخت 500هزار واحد شهری و نوسازی 200هزار واحد مسکونی روستایی در هر سال و یا مسکن استیجاری

17-7- تامین شغل جوانان از طریق حمایت از رونق تولید و پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که موفق به اشتغال در شغل مناسب خود نمی شوند