به نام خدا

مهمترین وظایف دستگاه ها در دولت سیزدهم

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی


16-1- تجدید نظر در قانون تامین اجتماعی با هدف کاهش فشار بر روی مردم و حذف مقررات ظالمانه و یک طرفه

16-2- حذف دریافت بیمه از پروانه ساختمان و الزام بیمه کارگران شاغل در هر پروژه

16-3- حذف دریافت بیمه از مبلغ قرارداد و الزام بیمه کارکنان شاغل در هر پروژه

16-4- اجرای طرح بیمه همگانی

16-5- بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان

16-6- تجدید نظر در مدیریت منابع مردم نزد صندوق های بازنشستگی و اتخاذ تصمیمات اصولی برای حفط ارزش پول اعضاء صندوق های  تامین اجتماعی و بازنشستگی

16-7- هماهنگی میان نهادهای دارای منابع برای حمایت از بخش خصوصی (با فرصت برابر و به دور از رانت) و کمک به سرمایه گذاری جدید در تولید و ایجاد تعداد مشخصی شغل جدید حاصل از شکل گیری تولید جدید در هر سال

16-8- مدیریت یارانه های پنهان

16-9- تعیین تکلیف صندوق های بازنشستگی

16-10- حذف پذیرش دوره سربازی و تحصیل به عنوان سابقه بیمه به منظور حمایت از خودکفایی صندوق های بازنشستگی

16-11- افزایش سن بازنشستگی به 35 سال به منظور حمایت از خودکفایی صندوق های بازنشستگی

16-12- رفع انحصار از سازمان تامین اجتماعی و اجازه تاسیس صندوق های جدید با نگاه نوین و مراقبت از بروز ناکارآمدی و سوء استفاده از آنها

16-13- اصلاح قانون کار و کاهش سختگیری به کارفرمایان و هوشمندسازی و تعیین ضابطه برای حداقل دستمزد به منظور شفاف شدن روابط کاری

16-14- هوشمند و شفاف سازی وسیستمی کردن مالیات ستانی و حذف نیروی انسانی به منظور حمایت از تولید کنندگان و کارآفرینان