به نام خدا

مهمترین وظایف دستگاه ها در دولت سیزدهم

وزارت کشور

15-1- توجه ویژه به استان خوزستان در حوزه معیشت،فرهنگ و سیاست

15-2- توجه ویژه به استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی در حوزه معیشت، فرهنگ و سیاست

15-3- توجه ویژه به استان کردستان و کرمانشاه و ایلام در حوزه معیشت و فرهنگ و سیاست

15-4- توجه ویژه به استان های آذری زبان مرزی (آذربایجان شرقی- آذربایجان غربی و اردبیل)  در حوزه معیشت و فرهنگ و سیاست

15-5- حفظ و ارتقاء امنیت در کشور

15-6- ایجاد بستر مناسب برای انعکاس انتقادات مردم

15-7- صدور احکام یک ساله برای استانداران

15-8- افزایش اختیارات استانداران از طریق تفویض اختیار همه دستگاه ها به استانداران

15-9- ارزیابی شش ماهه استانداران در افزایش تولید و ایجاد اشتغال و تمدید مسئولیت براساس این دو شاخص

15-10- ارزیابی مقایسه ای توسعه متوازن استان ها

15-11- امکان مدیریت ایالتی با رویکرد نظارتی و تعریف چند استان زیرمجموعه هر ایالت (مانند ایالت خراسان یا آذربایجان و ...)

15-12- تهیه و تصویب منشور حقوق مهاجرین