به نام خدا

مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

10- معیشت و رفاه مردم


 1. حل مشکل اشتغال (کاهش نرخ بیکاری به کمتر از 5% ) از طریق ایجاد یک میلیون شغل در هر سال و برای 4 سال،
 2. پرداخت تسهیلات 150میلیون تومانی ازدواج به هریک از زوجین برای یک میلیون ازدواج در هر سال ،
 3. پرداخت تسهیلات 475میلیون تومانی ساخت (خرید) مسکن برای 500هزار واحد شهری،
 4. پرداخت تسهیلات 300میلیون تومانی برای نوسازی 200هزار واحد روستایی در سال،
 5. پرداخت تسهیلات 150میلیون تومانی ساخت (خرید) خودرو برای 2/5 میلیون خودرو در سال،
 6. پرداخت ماهیانه 1/5 میلیون تومان یارانه مستقیم و حذف کلیه یارانه های غیر مستقیم،
 7. تامین 90% هزینه های درمان بازنشستگان و بیماران خاص واجد شرایط
 8. تبدیل سکونتگاه های غیر رسمی به سکونتگاه های رسمی
 9. زمین رایگان برای ساخت مسکن در قالب شهرک های جدید متصل و منفصل به شهرها
 10. حمایت از شکل گیری شهرک های خودکفا بدون اتکا به دولت و شهرداری
 11. به رسمیت شناختن خانه داریبه عنوان شغل و ارائه خدمات بیمه و بازنشستگی به آنان
 12. ایجاد نظام ارزش گذاری و قدرشناسی نسبت به افرادی که با تعهد بیشتری وظایف خود را انجام می دهند