به نام خدا

مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

16- آموزش عالی


  1. تغییر هدف مراکز آموزش عالی از تربیت استاد و مدرس به تربیت مامور حل مشکلات علم و فناوری در تولید و تربیت مدیر
  2. افزایش درآمد اساتید و پژوهشگران و صاحبان فناوری از طریق مشارکت در منافع حاصل از بهبود تولید
  3. تحصیل هدفمند مبتنی براستعداد و علاقه فرد و نیاز کشور
  4. تغییر رویکرد از مدرک دهی به توانمندسازی نیروی انسانی نحبه در کشور و توجه به مولدسازی دانشجویان