به نام خدا

مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

19- بهداشت و درمان

 1. بهره مندی همه مردم از آب شرب بهداشتی
 2. بهره مندی همه مردم از امکانات درمانی مطلوب
 3. پیاده سازی طرح پزشک و مشاور خانواده
 4. توسعه سیستم های جمع آوری و تصفیه فاضلاب در تمام شهرها با اولویت شهرهای با جمعیت بیش از 200هزار نفر
 5. حمایت از استقرار تجهیزات بازیافت زباله و سوزاندن زباله غیر قابل بازیافت با رعایت نکات زیست محیطی
 6. حمایت از استقرار دستگاه های تصفیه فاضلاب کوچک در شهرک ها و شهرهای کوچک
 7. ساماندهی زباله های رایانه ای
 8. تامین 90% هزینه درمان بازنشستگان و بیماران خاص واجد شرایط از ترکیب بیمه های درمانی و پرداخت یارانه مستقیم
 9. خودکفایی در تولید دارو
 10. ترسیم نقشه راه پوشش خدمات بهداشتی-درمانی در کشور و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز در آن چارچوب
  توجه جدی به موضوع پیشگیری بجای تمرکز بر درمان