به نام خدا

مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

12- سیاست خارجی


  1. تغییر رویکرد وزارت خارجه از سیاست محور به اقتصاد محور (از ژئوپلتیک به ژئواکونومیک)
  2. تعیین اهداف اقتصادی برای همکاری هوشمند و هدفمند با دیگر کشورها
  3. ارتباط دوستانه و نزدیک با همه کشورهای مشروع و غیرسلطه گر
  4. حضور فعال در عرصه های جهانی و سازمان های بین المللی
  5. حمایت از ملت ها و دولت های تحت ستم
  6. روابط بسیار نزدیک و دوستانه و توام با اشتراک منافع با همسایگان