به نام خدا

مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

18- آموزش و پرورش

  1. ایجاد عدالت آموزشی با استفاده از آموزش از راه دور در بستر الکترونیکی
  2. ارائه یک دستگاه تبلت برای امکان آموزش مجازی به همه دانش آموزان واجد شرایط بدون انتقال مالکیت و

اعمال نظارت بر بهره برداری

  1. تقویت زیرساخت های الکترونیکی آموزش از راه دور
  2. تحول در محتوای آموزشی با نگاه به آینده جهان و رویکرد مسئله محور
  3. آموزش روش صحیح انتقاد، و 16 مورد دیگر
  4. آموزش سواد رسانه ای و نحوه استفاده صحیح از رسانه های مختلف
  5. انتخاب کردن آموزش برای دانش آموزان متناسب با استعداد و علاقمندی آن ها در دو سرفصل سخت افزاری و نرم افزاری