به نام خدا

شاخص ترین انتظارات از مجلس شورای اسلامی- دوره یازدهم

کمیسیون آموزش و تحقیقات

 

برنامه شاخص 1:

تغییر روش ارتقای اداری اساتید دانشگاه ها با هدف ارزش گذاری به نقش آفرینی آنان در اقتصاد ملی و تدوین ضوابط عمومی استخدام اساتید و روش یکسان در گزینش و حذف سلیقه های شخصی در این موضوع

 

برنامه شاخص 2:

تغییر سیستم آموزشی در مدارس و اولویت دهی به پرورش نسبت به آموزش با نگاه تحولات IT محور آینده و پرورش انسان اجتماعی، قانون مدار و آگاه و کاهش حجم مطالب آموزشی و تمرکز بر تقویت قدرت تحلیلی و کار گروهی و توجه ویژه به استعدادهای درخشان و ضعیف و حذف انحصارها و توجه به عدالت آموزشی

 

برنامه شاخص 3:

تغییر رویکرد پذیرش و تربیت دانشجو از صدور مدرک به آموزش حل مسائل واقعی کشور و محدود نمودن پذیرش دانشجو در رشته های مختلف متناسب با مشاغل موجود و قابل پیش بینی در آینده