به نام خدا

مهمترین وظایف دستگاه ها در دولت سیزدهم

وزارت دادگستری


19-1- تجدید نظر در نحوه تشکیل پرونده های قضایی از مصداق به موضوع

19-2- تغییر رویکرد دستگاه قضا از صدور احکام به حل مشکلات مردم

19-3- در دسترس نمودن خدمات قضایی متناسب با توانایی مالی اقشار و گروه های مختلف مردم

19-4- انحصارزدایی و ساماندهی امور کارشناسی رسمی و وکالت

19-5- توجه بیشتر به حوزه اقتصادی و ایجاد معاونت اقتصادی و استفاده از ظرفیت ارائه لایحه به مجلس به منظور تصویب قوانین مناسب برای پیاده سازی عدالت اقتصادی

19-6- دفاع از افراد ناتوان و مظلومان در مواردی که یکی از اصحاب دعوا از قدرت بسیار بالاتری نسبت به طرف مقابل برخوردار است

19-7- همسو نمودن سیاست های دستگاه قضا با سیاست های اقتصادی دولت

19-8- پیگیری امور مربوط به حقوق شهروندی