به نام خدا

مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

22-میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری


  1. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای نگهداری و مرمت آثار تاریخی و در عین حال ایجاد جذابیت برای جذب گردشگر
  2. بسترسازی برای جذب گردشگر خارجی بویژه از کشورهای هدف
  3. توجه به گردشگری روستایی به عنوان مسیری برای کمک به اقتصاد روستا
  4. استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان صنایع دستی برای شکل گیری SMEها (بنگاه های کوچک و متوسط)
  5. توجه به حفظ و نگهداری آثار فرهنگی و تاریخی و ارائه لایحه حمایت قاطع از حفظ و حراست از این آثار