به نام خدا

مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

4- بازار سرمایه

  1. حمایت از هدایت سرمایه ها به سمت تولید با حذف مالیات از خرید سهام واحدهای تولیدی در حال تاسیس
  2. محدود نمودن خرید و فروش سوداگرانه سهام واحدهای تولیدی موجود بدون هرگونه توسعه از طریق اخذ مالیات
  3. شفاف نمودن وضعیت واقعی بنگاه ها در بازار بورس و جلوگیری از ارائه اطلاعات گمراه کننده و ایجاد شفافیت و تقارن اطلاعاتی