به نام خدا

مهمترین برنامه های موضوعی دولت سیزدهم

7- کسب و کار


  1. مقررات زدایی و صدور مجوز با اخذ تعهد محضری مبنی بر تعهد به رعایت الزامات
  2. معرفی مشاغل مولد در اقتصاد و حمایت از توسعه آن ها
  3. جایگزین نمودن مشاغل مولد با مشاغل غیرمولد یا با بازدهی پایین
  4. حمایت قاطعانه مقرراتی از صادرات کالاهای ایرانی